Etapat e jetës

Jeta jonë është e përbërë nga etapa të ndryshme, të tilla si të shkuarit në shkollë, martesa, të paturit fëmijë, punësimi, pensioni. Në këto etapa ekzistojnë diferenca të mëdha ndëmjet gjinive.

Analiza e këtyre etapave na tregon që:

Djemtë dhe vajzat e fillojnë arsimin e detyruar në moshën 6 vjeçare dhe e pritet ta përfundojnë atë në moshën 14 – 15 vjeçare. Gratë martohen rreth 5 vjet më të reja se sa burrat, gjithashtu edhe mosha e tyre mesatare në lindje është rreth 6 vjet më e vogël se ajo e burrave. Në përgjithësi burrat dalin në pension rreth 5 vjet më vonë se gratë. Megjithatë, jetëgjatësia në lindje e grave është 80 vjet, 3 vjet më shumë se për burrat.

Kapitulli / Jetesa dhe shëndeti / Etapat e jetës