Anketa Tremujore e Forcave të Punës, Tr 4 - 2017

Në tremujorin e katërt 2017, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 58,2 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë në rritje: krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2016, punësimi u rrit me 4,3 %. Në terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2017, punësimi pësoi një rritje prej 0,9 %.

Publikimi i radhës
Anketa Tremujore e Forcave të Punës, Tr 1 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al