Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2018

Në tremujorin e katërt 2018, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,0 %. Gjatë këtij tremujori, në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2017, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 1,6 % dhe krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2018, ky tregues u rrit me 0,3 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al