Rezultate të Anketës së Forcave të Punës Tr 3 - 2016

Në tremujorin e tretë 2016, shkalla e punësimit është 57,1 %. Punësimi gjatë këtij tremujori shfaq një tendencë në rritje si në terma vjetorë, ashtu dhe në terma tremujorë. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2015, punësimi u rrit me 8,5 %. Krahasuar me tremujorin e dytë të këtij viti punësimi u rrit me 2,9 % ...

Publikimi i radhës
Rezultate të Anketës së Forcave të Punës T4 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al