Tregu i Punës 2013

Karakteristika të përgjithshme të tregut të punës në Shqipëri, 2013

Gjatë vitit 2013 sipas vlerësimeve të marra nga Anketa e Forcave të Punës:

• Forca e punës ishte 1.175.919 persona, dhe shkalla e papunësisë ishtë 15,6%.
• Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç ishte 59,9% (70,2% për meshkujt dhe 50,4% për femrat).
• Në vitin 2013 krahasuar me vitin e mëparshëm numri i të punësuarve gjithsej u ul me 11,2%.
• Pothuajse 3 në 7 të punësuar me pagë punuan në një nga 5 sektorët kryesorë të ekonomisë si ndërtimi, administrata publike, industria përpunuese, arsimi dhe tregtia me shumicë dhe pakicë.
• Punësimi gjithsej dominohej nga sektori bujqësor (44,6%), dhe nga sektori i shërbimeve (37,9%)

Publikimi i radhës
Tregu i Punës 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al