Tregtia me Pakicë, T4 - 2014

Në tremujorin e katërt 2014, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 4,1 %

Në tremujorin e katërt 2014, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 4,1 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Ndërkaq, në grupin e Tregtisë me Pakicë pa përfshirë këtu Tregtimin me Pakicë të Hidrokarbureve ky indeks ka pësuar rritje prej 7,1 % kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm.

Në këtë tremujor, në grupin "Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara", indeksi i volumit të shitjeve është rritur 11,3 % krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2013, duke dhënë në këtë tremujor dhe kontributin më të madh në indeksin e volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T1 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al