Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike, 2013

Publikimi "Rezultatet e anketës strukturore pranë ndërmarrjeve ekonomike" përmban të dhëna të detajuara për aktivitetet ekonomike jo bujqësore, sipas degëve të ekonomisë dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve në nivel vend

Publikimi i radhës
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike, 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al