Statistikat Afatshkurtra, T4 - 2014

INSTAT publikon "Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike", tremujori i katërt 2014, sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev.2 dhe me bazë të përditësuar, nga 2005 në 2010. Anketa mbulon aktivitetet: "Industri" (përfshi Industri nxjerrëse dhe Industri përpunuese), "Energji elektrike, gaz, avull", "Grumbullimi, furnizimi me ujë dhe trajtimi i mbetjeve", "Ndërtim", dhe "Shërbime" (ku përfshihen Tregti, Transport dhe magazinim, Hotele, Informacioni dhe Komunikimi, Aktivitete arkitekture dhe inxhinierike, Agjenci udhëtimi).

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra, T1 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al