Statistikat Afatshkurtra, Tr 3 2013

Statistikat afatshkurtra paraqesin ecurinë e ekonomisë së një vendi në periudha të shkurtra kohore. Nëpërmjet tyre kuptohet zhvillimi ciklit të ekonomisë si dhe mund të bëhen parashikime për të ardhmen e afërt.

Publikimi i radhës
Statistikat Afatshkurtra, Tr 4 2013
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al