Lejet e ndërtimit, T2 - 2017

Në tremujorin e dytë 2017 janë miratuar gjithsej 197 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, me një sipërfaqe rreth 229.387 m2.

Numri i lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa rezidente (ku përfshihen ndërtesat për banim) zë 61,4 % të numrit gjithsej të lejeve, ndërkaq numri i lejeve miratuar për ndërtesa jo rezidente (ku përfshihen ndërtesat për hotele dhe të ngjashme, zyra, tregtare, industriale dhe të tjera) zë 38,6 %

Publikimi i radhës
Lejet e ndërtimit, T3 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al