Tabelat e Burim - Përdorimeve dhe Input - Output në Shqipëri, 2013

INSTAT publikon për përdoruesit tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP) dhe tabelën e derivuar Input-Output (TIO) për vitin 2013 sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike (NVE Rev.2) dhe Nomenklaturës së Produkteve (NP 2008). Përpilimi i tabelave është bërë duke u mbështetur në Sistemin Evropian të Llogarive (ESA 2010) dhe në Manualin e tabelave Burime - Përdorime

Publikimi i radhës
Tabelat e Burim - Përdorimeve dhe Input - Output në Shqipëri, 2013
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al