Tabelat e Burim-Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri, 2012

INSTAT publikon për përdoruesit tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP) dhe tabelën e derivuar Input-Output (TIO) për vitin 2012.

Pas publikimit të parë të tabelave Burime-Përdorime për vitet 2009 - 2011 dhe tabelës së derivuar Input-Output për vitin 2011, INSTAT publikon tabelat e vitit 2012 duke kaluar në klasifikimin Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (NVE rev2) dhe Nomenklatura e Produkteve (NP 2008). Përpilimi i tabelave është bërë duke u mbështetur në Sistemin Europian të Llogarive (ESA 2010) dhe Manualit të tabelave të Burim-Përdorimeve

Publikimi i radhës
Tabelat e Burim-Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri, 2012
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al