Në vitin 2015, sipas rajoneve statistikore në nivel 1 (Republika e Shqipërisë), PBB me çmime korente ishte 1.427.799 milionë lekë, duke shënuar një rritje prej rreth    2,23 %, krahasuar me vitin 2014.

Kontributin më të madh në rritjen ekonomike për vitin 2015, e ka dhënë Qarku Tiranë me +2,1 pikë përqindje, pasuar nga Qarku Durrës me + 0,76 pikë përqindje dhe Qarku Dibër me +0,36 pikë përqindje