Produkti i Brendshëm Bruto, Finale 2015 dhe gjysmë-finale 2016

Në vitin 2016 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej 3,35 %, krahasuar me vitin 2015, pas një rritje prej 2,22 % në vitin 2015, krahasuar me vitin 2014 .

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al