Produkti i Brendshëm Bruto 1996 – 2008

INSTAT paraqet për përdoruesit të dhënat e serisë kohore mbi Produktin e Brendshëm Bruto (PBB) për të gjithë periudhën 1996-2008 në përputhje me metodologjinë e re të llogarive kombëtare ESA 2010.

Shqipëria si vend me status kandidat nisi implementimin e ESA 2010 gjatë vitit 2014, ku u rishikuan të dhënat e PBB-së për vitet 2008-2012, të publikuara më datë 31 Maj 2014. Siç ishte njoftuar dhe më parë, INSTAT do të vazhdonte punën për rishikimin e serive të mëparshme duke filluar që nga viti 1996, në përputhje me politikat e rishikimit të llogarive kombëtare. Rishikimet e PBB-së për shkak të përfshirjes së burimeve të reja të informacionit, ndryshimeve metodologjike ESA 2010 dhe klasifikimeve NVE Rev.2, konsiderohen revizionime të veçanta.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al