Produkti Brendshëm Bruto, T2 - 2016

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2016 vlerësohet me rritje prej 3,21% kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2015. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët e ekonomisë siTregti Hotele dhe Restorante dhe Transportime +0,70 pikë përqindje,Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrativeme +0,51 pikë përqindje, aktivitetiPasuritë e paluajtshmeme +0,43 pikë përqindje,Administrata publike,Arsimi dhe Shëndetësiame +0,35 pikë përqindje,InformacionidheKomunikacionime +0,23 pikë përqindje,Industria, Energjia dhe Ujime +0,18 pikë përqindje,Shërbimet e tjerame +0,17 pikë përqindje,Ndërtimime +0,16 pikë përqindjedheAktivitetet financiare dhe të Sigurimitme +0,09 pikë përqindje. Negativisht ka kontribuarBujqësia, Pyjet dhe Peshkimime -0,32 pikë përqindje. Taksat Neto mbi produktet kontribuan pozitivisht me +0,72 pikë përqindje.

Publikimi i radhës
Produkti Brendshëm Bruto, T3 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al