Prodhimi i Brendshem Bruto, T4 - 2014

Sipas treguesit të Vlerës së Shtuar Bruto (V.SH.B) ekonomia në tremujorin e katërt të vitit 2014 vlerësohet me rritje prej 2.42 % kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2013. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët e ekonomisë si Ndërtimi me 1.56 pikë përqind, Shërbimet e tjera me 0.95 pikë përqind, Tregti, Hotele dhe Restorante me 0.54 pikë përqind, Industria me 0.24 pikë përqind dhe Transporti me 0.09 pikë përqind. Degët që kanë kontribuar negativisht janë Bujqesia, Gjuetia dhe Pyjet me -0.67 pikë përqind dhe Posta dhe Komunikacioni me -0.30 pikë përqind.

Publikimi i radhës
Prodhimi i Brendshem Bruto, T1 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al