Njoftim për Media - Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë për vitin 2015

Statistikat e bujqësisë dhe blegtorisë për vitin 2015 mbështeten në informacionin administrativ, të mbledhura nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave. Baza ligjore për mbledhjen e statistikave bujqësore dhe blegtorale është Programi i Statistikave Zyrtare 2012-2016, duke implementuar klasifikimet dhe përkufizimet sipas regulloreve përkatëse të BE-së.

Publikimi i radhës
Njoftim për Media - Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë për vitin 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al