Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T2 - 2017

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e dytë 2017 arriti 103,0 kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim, për tremujorin e dytë 2017 është 0,8 %, ndërkohë që ndryshimi tremujor është 0,1 %

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al