Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T4 - 2016

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e katërt 2016 arriti 102,7 kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim, për tremujorin e katërt 2016 është 0,4 %, ndërkohë që ndryshimi tremujor është 0,2 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T1 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al