Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T2 - 2015

Në tremujorin e dytë 2015, indeksi i kushtimit në ndërtim (për banesa) arriti 102,4 % kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Në tremujorin e dytë 2015 ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim (për banesa) është 0,4 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 0,2%. Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2014, rritjen më të madhe e ka patur grupi "Shpenzime page" me 0,6 % duke u ndjekur nga grupi "Shpenzime makinerie" me 0,2 %.

Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2014, ulja më e madhe vjetore vërehet në indeksin e grupit "Shpenzime materiale" me 1,1 % duke u ndjekur nga grupi "Shpenzime energjie" me 0,8 %

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al