Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 1, 2016

Në tremujorin e parë të vitit 2016, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 97,4 % kundrejt vitit 2010. (Viti 2010 = 100).

Në tremujorin e parë 2016 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Prodhimit është -4,1%.Uljen më të lartë e kanë shënuar çmimet e prodhimit në seksionin " Industri nxjerrëse" me 12,6 %. Brenda kësaj industrie vihet re ulja e çmimeve të prodhimit të produkteve në aktivitetin "Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror" me 18,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 2, 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al