Memorandume

INSTAT ka për qëllim të ofrojë statistika transparente, të paanshme dhe në kohë, të cilat ndihmojnë gjykimin e përdoruesve mbi proceset e zhvillimit e transformimit në fushat ekonomiko-sociale brenda vendit.

Në kuadër të bashkëpunimit statistikor INSTAT ka nënshkruar disa memorandume të cilat krijojnë një kornizë dhe kushte të përgjithshme për bashkëpunim efikas.

Memorandumi mbështet një sërë aktivitetesh dhe promovon vendosjen e objektivave dhe procedurave të bashkëpunimit të ndërsjellë për shkëmbimin e informacionit dhe shkëmbimin e pikëpamjeve dhe përvojës në mënyrë që të lehtësojë zhvillimet dhe zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta statistikore.

Instituti i Statistikave dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi

Memorandumi mirëkuptimi ndërmejt INSTAT dhe Zyrës së Statistikave të Republikës së Serbisë (SORS)

INSTAT dhe Ministria e Bujqësisë, nënshkruajnë memorandum mirëkuptimi në fushën e statistikave

INSTAT memorandum bashkëpunimi me Universitetin Epoka