Procedura prokurimi

Autoriteti Kontraktor Instituti i Statistikave (INSTAT) ka si qëllim dhënien e një kontrate për “Blerjen e 272 laptopave”, vendodhja – Tiranë, Shqipëri, me ndihmën financiare të Unitet Nation Population Fund (UNFPA). Dosja e tenderit është në adresën: Rr. “Vllazën Huta”, Nd. 35, H. 1, Njesia Administrative No. 2, Tiranë, Shqipëri, dhe gjithashtu do të publikohet në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: 10.02.2020, ora 16:30.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime / pyetje do të publikohen në faqen e internetit të INSTAT: www.instat.gov.al.

Blreje 272 Laptopa

Supply contract notice

Instructions to tenderers

Technical specifications + Technical offer