Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi Drejtues i INSTAT

Bordi drejtues është organi drejtues i INSTAT-it, i cili ka për detyrë të përcaktojë strategjinë e zhvillimit të institucionit dhe të propozojë planet për zbatimin e buxhetit dhe mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave të tij. Detyrat e Bordit përcaktohen në ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”. Bordi përbëhet nga të gjithë nëpunësit civilë të INSTAT-it të cilët janë të paktën të nivelit të mesëm drejtues, duke iu referuar strukturës organizative të miratuar me vendimin e Kuvendit.

Rregullorja e Bordit Drejtues të INSTAT

Bordi drejtues i Institutit të Statistikave përbëhet nga:

 1. Znj. Delina Ibrahimaj, Kryetare e Bordit Drejtues;
 2. Z. Alban Çela, Zëvendëskryetar i Bordit Drejtues;
 3. Z. Maldi Dema, Anëtar dhe anëtar mbikqyrës për punën e sekretariatin e bordit drejtues;
 4. Znj.Elsa Dhuli,  Anëtare
 5. Znj.Helda Mitre, Anëtare
 6. Z. Klajd Shuka, Anëtar
 7. Z.Ervin Shameti, Anëtar
 8. Z. Etugert Llazi, Anëtar
 9. Znj.Elona Sevrani, Anëtare
 10. Znj. Majlinda Nesturi, Anëtare
 11. Z. Altin Xhikneli, Anëtar
 12. Znj. Alma Kondi, Anëtar

Sekretariati i Bordit Drejtues:

 1. Znj. Kledia Ramizi
 2. Znj. Estela Karaj
 3. Znj. Enxhi Kara