Regjister

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori i njësisë ekonomike familjare

Informacion ne lidhje me regjistrin
Censusi i Popullsisë dhe Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve, njësive ekonomike familjare dhe banesave në një moment të caktuar. Objektivi kryesor i Censusit të Popullsisë dhe Banesave është të japë një pamje reale dhe të saktë të karakteristikave demografike, ekonomike dhe sociale në vend.
Informacion ne lidhje me variantin
Pyetësori i Njësisë Ekonomike Familjare mbledh informacion për të kuptuar më mirë rrethanat në të cilat jeton popullsia e Shqipërisë. Ky pyetësor duhet të plotësohet vetëm nëse gjendet një NjEF në banesë me vendbanim të zakonisht aty.
Krye