Raportet e Cilësisë

Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave.

Aktualisht INSTAT përdor dy formate standarde për dokumentimin e metadatave referenciale: ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) dhe ESQRS (ESS Standard Quality Report Structure) të cilat janë standarde që përdoren në Sistemin Evropian Statistikor.

Qëllimi i raporteve në format ESMS është të dokumentojë, metodologjitë, aspekte të cilësisë dhe procese të prodhimit statistikor në përgjithësi, ndërsa raportet në format ESQRS japin informacion më të detajuar për të vlerësuar cilësinë e të dhënave.

Anketa e Buxhetit të Familjeve20162017
Anketa e Forcave të Punës20172018 2019
Anketa e Kostos së Punës2016
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve201520162017
Anketa e Arsimit të të Rriturve2018
Aksidentet rrugore2018
Indeksi i Çmimeve të Importit20162017 2018
Indeksi i Çmimeve të Konsumit20162017 2018
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit201620172018
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)201620172018
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit201620172018
Lejet e Ndërtimit201620172018
Lëvizjet e shtetasve2018
Popullsia201720182019
Raporti i Energjisë Elektrike201620172018
Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve201620172018
Statistikat Afatshkurtra201620172018
Statistikat e Transportit2018
Statistikat e Krimeve2018
Tregtia e Jashtme201620172018
Tregtia me Pakicë201620172018