Buletini Cens nr. 7

19 Maj 2020 - 19 Maj 2020

Buletini Informues për Cens-in  është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do të shpërndahet me një frekuencë tremujore.

 

Dokumentet e Aktivitetit