Buletini Cens Nr. 6

26 Shk 2020 - 26 Shk 2020
Instat

Buletini Informues për Cens-in është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do të shpërndahet me një frekuencë tremujore.

 

Dokumentet e Aktivitetit