Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2020

PBB

Tremujori 4 - 2019

Import/Eksport

Prill 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

29
Maj

Treguesit e Mirëqenies së Fëmijëve, Adoleshentëve dhe të Rinjve në Shqipëri, 2016-2018

Treguesit e Mirëqenies së Fëmijëve, Adoleshentëve dhe të Rinjve në Shqipëri Të dhëna mbi periudhën kohore 2016-2018
28
Maj

Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2017

Gjatë vitit 2017, Vlera e Shtuar Bruto Nominale u rrit me 4,9 %, krahasuar me vitin 2016. Kontributin më të lartë në këtë rritje e ka dhënë Sektori Jo-Financiar…
28
Maj

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit në ndërmarrje, 2019

Ndërmarrjet që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune gjatë vitit 2019, përfaqësojnë 97,5 % të ndërmarrjeve ekonomike, nga 97,3 % që ishte në 2018. Gjatë vit…
27
Maj

Prodhimi i Brendshëm Bruto sipas Rajoneve Statistikore në Shqipëri, 2018

Në vitin 2018, sipas rajoneve statistikore në nivel 1 (Republika e Shqipërisë), PBB me çmime korente u vlerësua 1.635.715 milionë Lekë, duke shënuar një rritje …
27
Maj

Statistikat e transportit, Prill 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Prill 2020 është 353 mijë ton, duke u ulur 5,8 %, krahasuar me Prill 2019.

Kalendari i publikimeve

01
Qer

Regjistri i Ndërmarrjeve

2019
Instituti i Statistikave
04
Qer

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim

T1 - 2020
Instituti i Statistikave
05
Qer

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T1 - 2020
Instituti i Statistikave
08
Qer

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Maj 2020
Instituti i Statistikave
09
Qer

Indeksi i Çmimeve të Importit

T1 - 2020
Instituti i Statistikave