Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2019

PBB

Tremujori 2 - 2019

Import/Eksport

Shtator 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

15
Nën

Anketa mbi Përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Familje dhe nga Individët 2018-2019

Rezultatet e Anketës TIK tregojnë se në vitin 2019, 68,6 % e popullsisë nga 16 - 74 vjeç e përdorin internetin në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së…
14
Nën

Treguesit Demografikë, T3 - 2019

Numri i lindjeve, për tremujorin e tretë 2019 rezulton 7.403, duke shënuar një rënie prej 9,9 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2018. Numri i vdekjeve, për tre…
11
Nën

Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2018

Në vitin 2018, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.179 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rritje…
08
Nën

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2019, arriti 106,4 kundrejt muajit Dhjetor 2015.
01
Nën

Statistikat e Kulturës, T3 - 2019

Numri i shfaqjeve kulturore gjithsej në tremujorin e tretë 2019 është 61, duke pësuar një rënie prej 11,6 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018. Në instituc…

Kalendari i publikimeve

18
Nën

Tregtia e Jashtme

Tetor 2019
Instituti i Statistikave
19
Nën

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Tetor 2019
Instituti i Statistikave
21
Nën

Aksidentet Rrugore

Tetor 2019
Instituti i Statistikave
22
Nën

Vjetari Statistikor Rajonal

2014 - 2018
Instituti i Statistikave
22
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike

T3 - 2019
Instituti i Statistikave