Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2020

PBB

Tremujori 3 - 2019

Import/Eksport

Janar 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

28
Shk

Lejet e Ndërtimit, T4 - 2019

Në tremujorin e katërt 2019 janë miratuar gjithsej 196 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 360 leje të miratuara në tremujorin e katërt 2018, duke shënuar n…
27
Shk

Statistikat e transportit, Janar 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Janar 2020 është 329 mijë ton, duke u rritur 10,3 %, krahasuar me Janar 2019. Volumi i mallrave t…
24
Shk

Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2020, janë 693.956. Krahasuar me Janar 2019, ky tregues rezulton me rritje 20,…
21
Shk

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2020

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2020 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,3 % vërehet në gru…
19
Shk

Tregtia e Jashtme, Janar 2020 ( i korigjuar)

Për shkak të një gabimi njerëzor, si rezultat i mos tërheqjes së një formule, ky është varianti i korrigjuar i Tregtisë së Jashtme, Janar 2020.

Kalendari i publikimeve

04
Mar

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa

T4 - 2019
Instituti i Statistikave
05
Mar

Indeksi i Çmimeve të Importit

T4 - 2019
Instituti i Statistikave
05
Mar

Bilanci i Energjisë Elektrike

2019
Instituti i Statistikave
06
Mar

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T4 - 2019
Instituti i Statistikave
09
Mar

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Shkurt 2020
Instituti i Statistikave