Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2020

PBB

Tremujori 1 - 2020

Import/Eksport

Gusht 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Sht

Aksidentet Rrugore, Gusht 2020

Në muajin Gusht 2020 numërohen 130 aksidente rrugore nga 152 aksidente të ndodhura në muajin Gusht 2019, duke u ulur me 14,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë…
18
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2020

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2020 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 4,1 % vërehet në gru…
17
Sht

Tregtia e Jashtme, Gusht 2020

Në Gusht 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 19 mld lekë, duke u ulur me 3,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 21,1 %, në kraha…
16
Sht

Lista e Institucioneve publike, pjesë e sektorit publik, 2019

INSTAT, ofron për përdoruesin listën e institucioneve publike që janë pjesë e sektorit të Qeverisë së Përgjithshme si dhe korporatat Financiare dhe Jo-financiar…
16
Sht

Statistikat Afatshkurtra - Shërbime T2- 2020

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, mbulojnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazinim…

Kalendari i publikimeve

21
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane në Shqipëri

2019
Instituti i Statistikave
23
Sht

Lëvizjet e Shtetasve

Gusht 2020
Instituti i Statistikave
28
Sht

Statistikat e Transportit

Gusht 2020
Instituti i Statistikave
29
Sht

Normat e Interesit

Gusht 2020
Banka e Shqipërisë