Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2021

PBB

Tremujori 3 - 2020

Import/Eksport

Janar 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

26
Shk

Lejet e ndërtimit, T4 - 2020

Në tremujorin e katërt 2020 janë miratuar gjithsej 306 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 202 leje të miratuara në tremujorin e katërt 2019, duke shënuar n…
26
Shk

Statistikat e Transportit, Janar 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Janar 2021 është 366 mijë ton, duke u rritur 11,0 %, krahasuar me Janar 2020.
25
Shk

Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2020

Ndërmarrjet që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune gjatë vitit 2020, përfaqësojnë 98,3 % të ndërmarrjeve ekonomike, nga 97,5 % që ishte në 2019.
24
Shk

Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2021, janë 405.799.
23
Shk

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2021 është 0,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,1 % vërehet në gru…

Kalendari i publikimeve

03
Mar

Bilanci i Energjisë Elektrike

2020
Instituti i Statistikave
04
Mar

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa

T4-2020
Instituti i Statistikave
05
Mar

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T4-2020
Instituti i Statistikave
05
Mar

Indeksi i Çmimeve të Importit

T4-2020
Instituti i Statistikave
08
Mar

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Shkurt 2021
Instituti i Statistikave