Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2022

PBB

Tremujori 1 - 2022

Import/Eksport

Gusht 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

23
Sht

Anketa e Kostos së Punës, 2020

Ky botim përmban të dhëna nga Anketa e Kostos së Punës për vitin 2020 (AKP 2020), realizuar nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë në përputhje me standarde…
22
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane, 2021

Në vitin 2021 rezulton të jenë menaxhuar rreth 875,105 mijë tonë mbetje urbane. Sasia vjetore e mbetjeve urbane të menaxhuara për banorë, në shkallë vendi, në v…
21
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2022

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2022 është 7,7 %.
19
Sht

Strukturat Akomoduese, Korrik 2022

Në muajin Korrik 2022, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:
19
Sht

Tregtia e Jashtme, Gusht 2022

Në Gusht 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 35 mld lekë, duke u rritur me 48,1 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur m…

Kalendari i publikimeve

26
Sht

Lëvizjet e Shtetasve

Gusht 2022
Instituti i Statistikave
26
Sht

Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)

Tr II - 2022
Banka e Shqipërisë
27
Sht

Statistikat e Transportit

Gusht 2022
Instituti i Statistikave