Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2019

PBB

Tremujori 4 - 2018

Import/Eksport

Maj 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

26
Qer

Tregtia e jashtme, 2014-2018

Gjatë periudhës 5-vjeçare (2014-2018) vihet re një tendencë rritje e eksporteve dhe importeve. Në vitin 2018, eksportet e mallrave janë 310 miliardë lekë, duke …
25
Qer

Lëvizjet e shtetasve, Maj 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Maj 2019, janë 829.164. Krahasuar me Maj 2018, ky tregues rezulton me rritje 5,0 %. …
21
Qer

Aksidentet Rrugore, Maj 2019

Në muajin Maj 2019 numërohen 115 aksidente rrugore, nga 155 aksidente të ndodhura në Maj 2018, duke u ulur me 25,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një vi…
19
Qer

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T1 - 2019

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…

Kalendari i publikimeve

27
Qer

Statistikat e Transportit

Maj 2019
Instituti i Statistikave
27
Qer

Ekonomia dhe buxheti

Mars 2019
Ministria e Financës
28
Qer

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Qershor 2019
Banka e Shqipërisë
28
Qer

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Maj 2019
Banka e Shqipërisë