Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shtator 2021

PBB

Tremujori 2 - 2021

Import/Eksport

Gusht 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

08
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2021

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2021, arriti 102,5 kundrejt muajit Dhjetor 2020.
04
Tet

Anketa e Buxhetit të Familjes, 2020

Në vitin 2020, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një NjEF, të përbërë mesatarisht nga 3,6 persona, janë 83.475 lekë. Totali i shpenzimeve për konsum ësh…
30
Sht

Produkti i Brendshëm Bruto, T2 - 2021

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2021 vlerësohet me rritje prej 17,89 %, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2020. Kontribut po…
29
Sht

Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2018

INSTAT publikon tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP), për vitin 2018, të cilat ofrojnë një pamje të detajuar të ekonomisë. Ato janë një instrument …
27
Sht

Statistikat e Transportit, Gusht 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Gusht 2021 është 430,4 mijë ton, duke u rritur 35,3 %, krahasuar me Gusht 2020. Krahasuar me mesat…

Kalendari i publikimeve

18
Tet

Tregtia e Jashtme

Shtator 2021
Instituti i Statistikave
18
Tet

Aksidentet Rrugore

Shtator 2021
Instituti i Statistikave
19
Tet

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Shtator 2021
Instituti i Statistikave
22
Tet

Lëvizjet e Shtetasve

Shtator 2021
Instituti i Statistikave
25
Tet

Ekonomia dhe Buxheti

Gusht 2021
Ministria e Financës