Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2019

PBB

Tremujori 1 - 2019

Import/Eksport

Korrik 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

13
Sht

Lista e Institucioneve publike, pjesë e sektorit publik, 2018

INSTAT, ofron për përdoruesin listën e institucioneve publike që janë pjesë e sektorit të Qeverisë së Përgjithshme si dhe korporatat Financiare dhe Jo-financiar…
12
Sht

Statistikat e Peshkimit, 2018

Në vitin 2018, zënia e peshkut nga të gjitha kategoritë ujore, ka qenë 14.875 tonë nga 12.719 tonë që ishte në vitin 2017, duke pësuar një rritje në terma vjeto…
11
Sht

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2019

Në tremujorin e dytë 2019, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 61,4 %. Gjatë këtij tremujori, në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2018, …
11
Sht

Statistikat e Pagave, T2 - 2019

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të dytë 2019, është 52.645 lekë, duke u rritur me 4,5 % krahasuar me të njëjtin tremujo…
09
Sht

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2019, arriti 106,5 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Gush…

Kalendari i publikimeve

17
Sht

Tregtia e Jashtme

Gusht 2018
Instituti i Statistikave
18
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Gusht 2019
Instituti i Statistikave
19
Sht

Tregtia me Pakicë

T2 - 2019
Instituti i Statistikave